4.32. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = 1/4 * x – 2 . a) Podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. b) Oblicz miejsce zerowe tej funkcji. c) Naszkicuj wykres funkcji f. d) Wyznacz algebraicznie zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje war tości dodatnie i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wy kresu.

4.32. Funkcja liniowa f jest określona wzorem f(x) = 1/4 * x – 2 . a) Podaj współrzędne punktu, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. b) Oblicz miejsce zerowe tej funkcji. c) Naszkicuj wykres funkcji f. d) Wyznacz algebraicznie zbiór argumentów, dla których funkcja f przyjmuje war tości dodatnie i sprawdź poprawność obliczeń na podstawie narysowanego wy kresu.