7.73. wykaż, że jeżeli kąt przyległy do jednego z kątów trójkąta jest dwa razy więk szy od drugiego kąta tego trójkąta, to trójkąt jest równoramienny

7.73. wykaż, że jeżeli kąt przyległy do jednego z kątów trójkąta jest dwa razy więk szy od drugiego kąta tego trójkąta, to trójkąt jest równoramienny