...

40. Styczna do wykresu funkcji f(x) = 16x² + 1 gdzie x 0, przechodząca przez początek układu współrzędnych ma z parabolą o równaniu y = 3x²+12x-12 dwa punkty wspólne A i B. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB.

40. Styczna do wykresu funkcji f(x) = 16x² + 1 gdzie x 0, przechodząca przez początek układu współrzędnych ma z parabolą o równaniu y = 3x²+12x-12 dwa punkty wspólne A i B. Napisz równanie okręgu, którego średnicą jest odcinek AB.

Zobacz!

32. Dane są punkty A(3, 0) i 8(-3, 0). Wyznacz równanie linii utworzonej prze te wszystkie punkty płaszczyzny, których odległość od punktu A jest 2 razy więks od odległości od punktu B. Jaką figure geometryczną opisuje ta linia?

32. Dane są punkty A(3, 0) i 8(-3, 0). Wyznacz równanie linii utworzonej prze te wszystkie punkty płaszczyzny, których odległość od punktu A jest 2 razy więks od odległości od punktu B. Jaką figure geometryczną opisuje ta linia?

Zobacz!

27. W rombie ABCD przekątne przecinają się w punkcie S(2,-1) Dwa kolege wierzchołki rombu mają współrzędne A(m,-3) oraz B(m +6, m-5), gdzie m Wyznacz a) współrzędne wierzchołków rombu 6) pole rombu c) cosinus kąta rozwartego rombu d) równanie okręgu wpisanego w romb ABCD.

27. W rombie ABCD przekątne przecinają się w punkcie S(2,-1) Dwa kolege wierzchołki rombu mają współrzędne A(m,-3) oraz B(m +6, m-5), gdzie m Wyznacz a) współrzędne wierzchołków rombu 6) pole rombu c) cosinus kąta rozwartego rombu d) równanie okręgu wpisanego w romb ABCD.

Zobacz!

21. Dany jest okrąg o x²+ y²+6x-4y-27=0. Punkty A, B, C, D leżą na okrę- gu o i są wierzchołkami czworokąta wypukłego ABCD Wiadomo, że bok AB za wiera się w prostej k: y = -2x-14, a bok DC zawiera się w prostej y = -x + 3. a) Wyznacz współrzędne wierzchołków czworokąta ABCD. b) Wykaż, że jedna z przekątnych tego czworokąta jest średnicą okręgu o c) Oblicz pole czworokąta ABCD

21. Dany jest okrąg o x²+ y²+6x-4y-27=0. Punkty A, B, C, D leżą na okrę- gu o i są wierzchołkami czworokąta wypukłego ABCD Wiadomo, że bok AB za wiera się w prostej k: y = -2x-14, a bok DC zawiera się w prostej y = -x + 3. a) Wyznacz współrzędne wierzchołków czworokąta ABCD. b) Wykaż, że jedna z przekątnych tego czworokąta jest średnicą okręgu o c) Oblicz pole czworokąta ABCD

Zobacz!

17. Dane są trzy wierzchołki czworokąta ABCD: A(-7, 0), 8(-3,-2), c(-1, 2). Wia- domo, że czworokąt ABCD ma środek symetrii. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D Db) Wykaż, że czworokąt ABCD jest kwadratem, c) Wyznacz współrzędne wierzchołków kwadratu A,B,C,D,, będącego obrazem kwadratu ABCD w przesunięciu równoległym o wektor u =[2, 0],

17. Dane są trzy wierzchołki czworokąta ABCD: A(-7, 0), 8(-3,-2), c(-1, 2). Wia- domo, że czworokąt ABCD ma środek symetrii. a) Oblicz współrzędne wierzchołka D Db) Wykaż, że czworokąt ABCD jest kwadratem, c) Wyznacz współrzędne wierzchołków kwadratu A,B,C,D,, będącego obrazem kwadratu ABCD w przesunięciu równoległym o wektor u =[2, 0],

Zobacz!

8. Dana jest prosta k: 2x-y-5= 0 oraz okrąg o: x+y= 5, Wskat zdani prawdziwe. A. Prosta k przechodzi przez środek okręgu o. B. Prosta k przecina okrąg o w punktach (-2, -1) oraz (-1,-2). C. Prosta k jest styczna do okręgu o. D. Prosta k jest rozłączna z okręgiem o.

8. Dana jest prosta k: 2x-y-5= 0 oraz okrąg o: x+y= 5, Wskat zdani prawdziwe. A. Prosta k przechodzi przez środek okręgu o. B. Prosta k przecina okrąg o w punktach (-2, -1) oraz (-1,-2). C. Prosta k jest styczna do okręgu o. D. Prosta k jest rozłączna z okręgiem o.

Zobacz!

3. Odległość punktu P(-3, 2) od prostej k: y=x-10 je A. liczbą niewymierną B. kwadratem liczby naturalnej D. iloczynem dwóch liczb pierwszych C. liczbą naturalną podzielną przez 3 220 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 3 Zakres rozszerzony

3. Odległość punktu P(-3, 2) od prostej k: y=x-10 je A. liczbą niewymierną B. kwadratem liczby naturalnej D. iloczynem dwóch liczb pierwszych C. liczbą naturalną podzielną przez 3 220 Matematyka. Zbiór zadań Klasa 3 Zakres rozszerzony

Zobacz!

8.189. Budujemy prostokąty, których dwa wierzchołki należą do prostej k: y = 4, natomiast pozostałe dwa należą do paraboli o równaniu y = (x+3), a ich rzędne są mniejsze od 4. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego prostokąta, którego pole jest największe. Oblicz to największe pole.

8.189. Budujemy prostokąty, których dwa wierzchołki należą do prostej k: y = 4, natomiast pozostałe dwa należą do paraboli o równaniu y = (x+3), a ich rzędne są mniejsze od 4. Wyznacz współrzędne wierzchołków tego prostokąta, którego pole jest największe. Oblicz to największe pole.

Zobacz!