2.105. Oblicz: a) og 3 243 e) log2 1/1024 b) log1/2 32 f) log1/6 216 c) 625 ^ (1/3) * sqrt(5) f) 100000 ^ (- 1/7 * sqrt(2)) sqrt[3] 6 approx1.8 c) log1000 g) log5 625 d) log2/3 81/16 h) log 1 5 ^ 1

2.105. Oblicz: a) og 3 243 e) log2 1/1024 b) log1/2 32 f) log1/6 216 c) 625 ^ (1/3) * sqrt(5) f) 100000 ^ (- 1/7 * sqrt(2)) sqrt[3] 6 approx1.8 c) log1000 g) log5 625 d) log2/3 81/16 h) log 1 5 ^ 1