...

2.7. Oblicz a) 108, 4 4-3log, 2+log, 36 b) 3logo2-logo 3 log, 125 c) log, 4 log, 30-log, 6 d) log, 9-log, 128+2log, √3-log, 25 e) log, 9+ 1 2log, 5 log 25 -logo225 2 1 1 log, 15 log, 15

2.7. Oblicz a) 108, 4 4-3log, 2+log, 36 b) 3logo2-logo 3 log, 125 c) log, 4 log, 30-log, 6 d) log, 9-log, 128+2log, √3-log, 25 e) log, 9+ 1 2log, 5 log 25 -logo225 2 1 1 log, 15 log, 15

Zobacz!