...

4.54. Wskaz na rysunku obok trzy pary odcinków równej długości wiedząc, že proste AC, EC, BD są styczne do okrę gu odpowiednio w punktach A, E, F. 4.55. Proste AE, AD i BC są do okręgu. Wiedząc, że AD= 17 cm, oblicz obwód trój kąta ABC. 4.56. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta ABC, w którym (AC)= [BC], odpowiednio w punk tach D, E, F. Wiedząc, ze (AB) = 15 cm oraz [BC] = 19,5 cm, oblicz długość odcinka FC.

4.54. Wskaz na rysunku obok trzy pary odcinków równej długości wiedząc, že proste AC, EC, BD są styczne do okrę gu odpowiednio w punktach A, E, F. 4.55. Proste AE, AD i BC są do okręgu. Wiedząc, że AD= 17 cm, oblicz obwód trój kąta ABC. 4.56. Okrąg na rysunku obok jest styczny do wszystkich boków trójkąta ABC, w którym (AC)= [BC], odpowiednio w punk tach D, E, F. Wiedząc, ze (AB) = 15 cm oraz [BC] = 19,5 cm, oblicz długość odcinka FC.

Zobacz!