...

8.280. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), gdzie st. w(x) = 3. Funkcja ta ma dwa miejsca zerowe -2 i 1, a dla argumentu -3 przyj muje wartość 16. -1 a) Napisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. b) Podaj zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje nieujemne. c) Wyznacz współrzędne punktów wspólnych wy kresu funkcji y W(x) i wykresu funkcji kwa- dratowej f(x)=2x²-6x-20.

8.280. Na rysunku obok przedstawiony jest fragment wykresu funkcji wielomianowej y= w(x), gdzie st. w(x) = 3. Funkcja ta ma dwa miejsca zerowe -2 i 1, a dla argumentu -3 przyj muje wartość 16. -1 a) Napisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej. b) Podaj zbiór argumentów, dla których ta funkcja przyjmuje nieujemne. c) Wyznacz współrzędne punktów wspólnych wy kresu funkcji y W(x) i wykresu funkcji kwa- dratowej f(x)=2x²-6x-20.

Zobacz!