3.99. Wykres funkcji f jest przedsta wiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. b) Odczytaj zbiór których funkcja ści niedodatnie. argumentów, dla f przyjmuje warto c) Określ przedziały monotoniczno ści funkcji f. d) Podaj zbiór wszystkich argumen tów, dla których funkcja f przyj muje największą wartość. Jaka jest największa wartość funkcji? Czy funkcja przyjmuje najmniejszą wartość? y = f(x) B- -1 – 1 3 5 X -7-6 -3- y = f(x) -5 -4 3 -2 -1 -1 10 to 6 X -2 Y 8 7 6 5 4 3 -2 1 y = f(x) -5-4-3-2 -1 6 8 9 X

3.99. Wykres funkcji f jest przedsta wiony na rysunku obok. Na podstawie wykresu funkcji: a) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji f. b) Odczytaj zbiór których funkcja ści niedodatnie. argumentów, dla f przyjmuje warto c) Określ przedziały monotoniczno ści funkcji f. d) Podaj zbiór wszystkich argumen tów, dla których funkcja f przyj muje największą wartość. Jaka jest największa wartość funkcji? Czy funkcja przyjmuje najmniejszą wartość? y = f(x) B- -1 – 1 3 5 X -7-6 -3- y = f(x) -5 -4 3 -2 -1 -1 10 to 6 X -2 Y 8 7 6 5 4 3 -2 1 y = f(x) -5-4-3-2 -1 6 8 9 X