1.46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g oraz h Odczytaj z wykresu wartość funkcji f dla wartość wyraże argumentu

1.46. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g oraz h Odczytaj z wykresu wartość funkcji f dla wartość wyraże argumentu