1.47. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g oraz h Odczytaj z rysunku współrzędne punktu, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. Oblicz wartość wyrażenia

1.47. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g oraz h Odczytaj z rysunku współrzędne punktu, w którym wykres funkcji f przecina oś OY. Oblicz wartość wyrażenia