1.48. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x) + 2ora; h(x) = f(x) – 5 Odczytaj współrzędne punktów, w któ . wykresy funkcji f, g oraz h przecina rych ją oś OY. Podaj miejsca zerowe funkcji f, g oraz h (o ile takie istnieją).

1.48. Na rysunku jest przedstawiony wykres funkcji f. Naszkicuj wykresy funk cji g(x) = f(x) + 2ora; h(x) = f(x) – 5 Odczytaj współrzędne punktów, w któ . wykresy funkcji f, g oraz h przecina rych ją oś OY. Podaj miejsca zerowe funkcji f, g oraz h (o ile takie istnieją).