...

2.11. Skróć ułamki. a) log 2,5 c) log 2+log 3+log, 4-log, 3 log, 6 b) log 6 log 2 1+2log, 2 d) log 5-log 3 log 5+ log, 3+ log, 5 log, 3 e) 1+log 6 log, 0,5+log 6 log 5-27 2 40

2.11. Skróć ułamki. a) log 2,5 c) log 2+log 3+log, 4-log, 3 log, 6 b) log 6 log 2 1+2log, 2 d) log 5-log 3 log 5+ log, 3+ log, 5 log, 3 e) 1+log 6 log, 0,5+log 6 log 5-27 2 40

Zobacz!