3.29. Naszkicuj wykres funkcji f, która każdej liczbie rzeczywistej ujemnej przypo rządkowuje liczbę 3, liczbie 0 przyporządkowuje liczbę 2, zaś każdej liczbie dodatniej przyporządkowuje liczbę 0. a) Podaj wzór funkcji f. b) Podaj współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji f: 1) z osią OY,2) z osią ox.

3.29. Naszkicuj wykres funkcji f, która każdej liczbie rzeczywistej ujemnej przypo rządkowuje liczbę 3, liczbie 0 przyporządkowuje liczbę 2, zaś każdej liczbie dodatniej przyporządkowuje liczbę 0. a) Podaj wzór funkcji f. b) Podaj współrzędne punktów wspólnych wykresu funkcji f: 1) z osią OY,2) z osią ox.