3.96. Na podstawie wykresu funkcji f przedstawionego na rysunku obok, odpo wiedz na poniższe pytania. a) Jaka jest dziedzina i zbiór wartości funk cji f? b) Dla jakich argumentów wartość funkcji f wynosi 2? c) W jakim przedziale funkcja jest rosną. ca? d) Dla jakiego argumentu wartość funkcji f jest największa? Ile wynosi największa wartość funkcji? AY -4 +3 -2 -1 0 -1 y = f(x) 5 6 7 8 X -4 3 -2 -1 -2 +4 3 4

3.96. Na podstawie wykresu funkcji f przedstawionego na rysunku obok, odpo wiedz na poniższe pytania. a) Jaka jest dziedzina i zbiór wartości funk cji f? b) Dla jakich argumentów wartość funkcji f wynosi 2? c) W jakim przedziale funkcja jest rosną. ca? d) Dla jakiego argumentu

wartość funkcji f jest największa? Ile wynosi największa wartość funkcji? AY -4 +3 -2 -1 0 -1 y = f(x) 5 6 7 8 X -4 3 -2 -1 -2 +4 3 4