...

4.18. Punkt D leży na przedłużeniu bo ku AB trójkąta ABC poza punkt B. Z punk tu D poprowadzono prostą prostopad ta do boku AC, która przecięła bok BC w punkcie E. Wykaż, że jeśli |BD| = |BE| to trójkąt ABC jest równoramienny

 4.18. Punkt D leży na przedłużeniu bo ku AB trójkąta ABC poza punkt B. Z punk tu D poprowadzono prostą prostopad ta do boku AC, która przecięła bok BC w punkcie E. Wykaż, że jeśli |BD| = |BE| to trójkąt ABC jest równoramienny 

Zobacz!