5.29. Czworokąt ABCD jest równoległobo kiem, którego bok AB jest o 3 dłuższy od boku BC. Korzystając z informacji podanych na ry sunku obok, oblicz długości boków tego rów noległoboku.

5.29. Czworokąt ABCD jest równoległobo kiem, którego bok AB jest o 3 dłuższy od boku BC. Korzystając z informacji podanych na ry sunku obok, oblicz długości boków tego rów noległoboku.