6.9. Dany jest wierzchołek W paraboli będącej wykresem pewnej funkcji kwadra towej oraz punkt A należący do tego wykresu. Wyznacz współrzędne punktu B na leżącego do tego wykresu i symetrycznego do punktu A względem osi symetrii tej paraboli. a) W(1, 0) , A(- 5, – 36) b) W(- 3, 1); A(- 6, 19) c) W(4, – 5), A[7, – 1/2]

6.9. Dany jest wierzchołek W paraboli będącej wykresem pewnej funkcji kwadra towej oraz punkt A należący do tego wykresu. Wyznacz współrzędne punktu B na leżącego do tego wykresu i symetrycznego do punktu A względem osi symetrii tej paraboli. a) W(1, 0) , A(- 5, – 36) b) W(- 3, 1); A(- 6, 19) c) W(4, – 5), A[7, – 1/2]