...

3.44. Badano skuteczność dwóch drużyn pilkarskich, porównując liczbę zdobytych bramek w 20 zagranych przez każdą z tych drużyn meczach. Wyniki przedstawia diagram obok. średnią i odchylenie standardowe liczby zdobytych bramek przez każdą z tych dru żyn. Scharakteryzuj te druży ny, korzystając z obliczonych wielkości. 2 0 … 3

3.44. Badano skuteczność dwóch drużyn pilkarskich, porównując liczbę zdobytych bramek w 20 zagranych przez każdą z tych drużyn meczach. Wyniki przedstawia diagram obok. średnią i odchylenie standardowe liczby zdobytych bramek przez każdą z tych dru żyn. Scharakteryzuj te druży ny, korzystając z obliczonych wielkości. 2 0 … 3

Zobacz!